CBSE

Class X Highest Scorer

SNO

Year

Name of Student

Percentage

1

2000

Shweta Shrivastava

72

2

2001

Deepak Tomar

77.4

3

2002

Utsav Mishra

88

4

2003

Ajay Pratap singh

75

5

2004

Krishan pal Singh

81.4

6

2005

Ishan Dixit

92.4

7

2006

Aditi Khandalker

90.6

8

2007

Pratiksha Agnihotri

78.4

9

2008

Aditya Mishra

90.6

10

2009

Noushi Khare

93

11

2018

Garvita Agrwal

95.4


Class XII Highest Scorer

SNo

Year

Name of Student

Percentage

1

2007

Punam Agrwal

90

2

2008

Astha Johri

87

3

2009

Sourabh singh

91.4

4

2010

Priyanka Shukla

81.4

5

2011

Naushi Khare

93.6

6

2012

Dimple Rawat

91.4

7

2013

Kshitij Samdhiya

92.4

8

2014

uma Pratik Mishra

89.8

9

2015

Pulkit Rathi

96

10

2016

Ashutosh Singhal

89.20

11

2017

Aditi Chaturvedi

90.4

12

2018

Sakshi Jain

90.4

Mast. Ritwesh Yadav Select in Art & Craft Competition Conducted by Bureau of Energy efficiency.

Mast Nikhil Nigam Class 10 Selected in Regional Science Exhibition 2016-17 .